Jak stworzyć biznesplan dla Twojej franczyzy?

Biznesplan to podstawa każdej nowo powstającej działalności. Bez niego nie da się oszacować wartości nie tylko dosłownej, ale przede wszystkim merytorycznej nowej firmy. Jednak franczyza to dość specyficzny układ biznesowy. Dlatego też przyjrzymy się procesowi tworzenia biznesplanu dla firmy franczyzowej.

Franczyza jest rodzajem działalności, w którym za nasze ewentualne pomyłki odpowiadamy nie tylko my sami, ale również marka, pod której szyldem występujemy. Nie dziwi zatem fakt, iż franczyzodawcy w swoim szeroko rozumianym interesie wymagają przedstawienia biznesplanu przez potencjalnych kandydatów. Jest to zatem prosty sposób na to, żeby oddzielić „marzycieli” od ludzi czynu, którzy odpowiedzialnie podejdą do swoich zobowiązań.

Oprócz względów czysto pragmatycznych jak zwiększenie naszych szans w porównaniu do innych franczyzobiorców ważny jest jeszcze drugi aspekt. Szczegółowy biznesplan będzie bazą naszej strategii, przepustką do uzyskania kredytu w banku na rozwój działalności, a także pozwoli nam na maksymalizację zysków z przedsięwzięć, które będziemy realizować. Warto mu więc poświęcić trochę czasu i uwagi.

Jak więc wygląda dobry franczyzowy biznesplan?

Zasadniczo zawiera on wszystkie punkty klasycznego biznesplanu. Wyróżnia go jednak, iż są w nim opisane zarówno działania inwestycyjne franczyzobiorcy, jak i te znajdujące się po stronie franczyzodawcy.
Dobrze przemyślany biznesplan musi odpowiadać na cztery zasadnicze pytania: Kto, Co, Jak i Ile to będzie kosztować?

W oparciu o te zmienne jesteśmy w stanie wnioskować czy nasza strategia ma racje bytu, czy należy ją zmodyfikować.
Biznesplan w swoim podstawowym ujęciu opisuje inwestycje, które należy wykonać w ramach całej inwestycji w tym głównie te, które są potrzebne w początkowej fazie jej realizacji jak wynajem i remont lokalu lub koszt wyposażenia.

W komponowaniu biznesplanu koniecznie powinny zostać ujęte nasze cele na okres czasu zwykle w przedziale od roku do kilku lat. Konieczne są również sposoby ich osiągnięcia, które jednak będą mieć sens tylko w oparciu o aktualny poziom inwestycji i bieżącej sytuacji firmy i całego rynku oraz prognozy na przyszłość. Tu też następuje znacząca różnica między zwykłym biznespalnem i franczyzowym, ponieważ w porównaniu do zwykłego przedsiębiorcy, franczyzodawca może nam udzielić wielu cennych informacji. Już na etapie planowania przedsięwzięcia możemy dowiedzieć się wiele na temat naszych potencjalnych klientów, potencjału rynku i jego najważniejszych elementów.
Z perspektywy franczyzodawcy najważniejszym składnikiem naszego biznesplanu jest prognoza finansowa danego projektu, a zatem ocena, czy poniesione koszty oraz wsparcie merytoryczne przyniosą zamierzony rezultat. Biznesplan to w istocie ocena firmy, jej potencjału oraz szans i zagrożeń czyhających na nią.

W skał dobrego biznesplanu wchodzą takie elementy jak:

• streszczenie
• przedsiębiorstwo i branża przemysłu
• produkt lub/i usługa
• rynek
• marketing
• operacje
• zarządzanie
• harmonogram realizacji zadań
• informacje finansowe firmy
• prognozy finansowe firmy
• podsumowanie

Franczyzowy biznesplan jest nieco prostszy dzięki temu, że odpadają nam takie zmartwienia jak marketing (budujemy go w oparciu o gotową strategię franczyzodawcy) oraz produkt, rynek i usługi (to, w jakiej branży działamy i jakie procedury w związku z tym prowadzimy, jest elementem umowy franczyzowej).

Franczyzowy biznesplan powinien więc skupić się na takich elementach jak:

1. Wstęp:

Należy w przejrzysty i zwięzły sposób opisać koncepcję swojego przedsięwzięcia oraz krótkie uzasadnienie wyboru sieci franczyzowej. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia franczyzodawcy, który ma możliwość zweryfikowania naszego podejścia oraz motywacji, które nami kierują. Franczyzobiorca powinien także opisać harmonogram inwestycji i opisać oczekiwane w związku z tym efekty. Franczyzodawcy spodziewają się również określenia wpływu inwestycji na przyszłą sytuację finansową biorcy oraz scharakteryzowania jego krótko i długoterminowych celów. Franczyzodawcę interesuje wszystko: w tym rozdziale biznesplanu należy podać: pełną nazwę franczyzobiorcy, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, inne dane kontaktowe (numer telefonu, fax, e-mail itp.), REGON, NIP oraz status prawny franczyzobiorcy (czy jest już przedsiębiorcą, jaką formę prawną ma jego działalności, ponadto należy podać numer z ewidencji lub numer KRS). Warto także przedstawić krótką historię dotychczasowej działalności biznesowej lub przebieg kariery zawodowej.

2. Rynek lokalny i jego specyfika:

Czyli odpowiedz na pytanie-gdzie? Jest to kluczowa część biznesplanu, ponieważ to w niej franczyzobiorca musi opisać warunki, jakie lokalny rynek stawia przed nim, czy jest on stabilny, czy raczej sezonowy i jakie będzie to miało przełożenie na przychody. Franczyzodawca chętnie dowie się o konkurencji na danym obszarze, z wyszczególnieniem jej mocnych i słabych stron.

3. Lokal:

To część o tyle istotna, iż po pierwsze lokal musi być stworzony według wystandaryzowanych schematów franczyzodawcy, a po drugie często sam franczyzodawca bierze udział w jego tworzeniu. Franczyzobiorca musi opisać lokal, w którym będzie prowadził działalność poprzez określenie jego rozmiaru, położenia, wyposażenia oraz stanu technicznego. Jeżeli nieruchomość jest jego własnością, powinien wskazać tytuł prawny do tego lokalu, oszacować jego wartość, wymienić ciążące na nim ograniczenia (np. hipoteka, służebność). Jeżeli franczyzobiorca wciąż spłaca tę nieruchomość, musi określić kwotę pozostałą do uregulowania, czas, w jakim to nastąpi, a także wymienić osobę, której winien jest płacić. W przypadku najmu czy dzierżawy konieczne jest podanie wysokości czynszu oraz czasu, na jaki umowę zawarto, z uwzględnieniem możliwości jej przedłużenia i warunków, na jakich może to nastąpić.

4. Personel:

Nie mniej ważne od lokalu jest to, kto będzie w nim oracował. Ludzie bowiem niosą w sobie największy potencjał dla naszej firmy, a zarazem największe zagrożenie. Tylko dobrze dobrany odpowiednio przygotowany personel będzie w stanie sprawnie obsługiwać klientów.
W biznesplanie należy więc przedstawić osoby, które będą tworzyły kadrę kierowniczą placówki, a także pracowników i ich kwalifikacje (jeśli już ich zrekrutowaliśmy). W krótkiej charakterystyce każdego menedżera powinny się znaleźć informacje o jego wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i dotychczas zajmowanych stanowiskach. Pracownicy powinni być dobierani pod kontem know-how, jakie preferuje nasz frnaczyzodawca, dzięki czemu wejście w system franczyzowy obejdzie się bez przysłowiowych ,,turbulencji”.

5. Plan marketingowy, jednak oparty o założenia wyznaczone przez franczyzodawcę:

W tej części biznesplanu należy zaplanować najważniejsze cele marketingowe, zaproponować działania promocyjno-reklamowe wspomagające sprzedaż, w tym także dotyczące wyglądu punktu, w którym franczyzobiorca będzie prowadził biznes.
Tak jak wspomnieliśmy jest to o tyle prostsze, iż nie tworzymy strategii od zera a jedynie modyfikujemy nasze pomysły względem działań franczyzodawcy. Wystrój pomieszczenia, sposób rozlokowania i oznaczenia towarów, stroje pracowników, także ulotki, broszury i inne materiały reklamowo-promocyjne-wszystko to musi uwzględniać zasady określone w podręczniku operacyjnym franczyzodawcy i umowie franczyzowej.

6. Informacje finansowe

W biznesplanie franczyzobiorca powinien przedstawić zasoby kapitałowe, jakimi dysponuje, wyróżniając środki własne oraz pochodzące z kredytów lub pożyczek. Musi określić kwoty przeznaczone na bieżącą działalność oraz wskazać źródła rezerw finansowych, na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. W tej części biznesplanu znaleźć się powinna analiza przepływów finansowych oparta na przewidywanej wielkości sprzedaży, pomniejszonej o główne koszty. Nie wolno zapomnieć o wyszczególnieniu wydatków-zarówno kwot uiszczanych franczyzodawcy, jak i też z tytułu czynszu, dostaw, wynagrodzeń pracowników czy bieżących opłat za energię, gaz itp. Wyszczególnienie środków, jakimi dysponuje franczyzobiorca oraz ich odpowiednie rozdysponowanie, pozwoli mu uniknąć potencjalnych a nieprzewidzianych strat w przyszłości.

Oddzielnym punktem są dokładane do biznespalnu załączniki. Są to m.in.: kopie umów kredytowych, CV pracowników lub dokumentacja dotychczasowego przebiegu działalności, jeśli chcemy wejść w system franczyzowy z już istniejącym biznesem. Dokumenty te uszczegóławiają informacje zawarte w biznesplanie.

Rola franczyzodawcy w całym procesie, czego musimy mieć świadomość, ogranicza się do roli doradczej. Nikt nie wypełni nas w napisaniu biznseplanu tak jak nie wyręczy nas w prowadzeniu swojego biznesu. Tylko solidnie napisana i realizowana strategia udowodni, że jesteśmy rzetelnymi przedsiębiorcami.

Każdy potencjalny franczyzobiorca musi zdawać sobie sprawę, że stworzenie solidnego biznesplanu jest podstawą rozpoczęcia i skutecznego rozwoju jego przedsięwzięcia biznesowego. Franczyzodawca często pomaga franczyzobiorcy w tworzeniu biznesplanu tak, aby od początku uwzględnić w tym dokumencie specyfikę sieci oraz uniknąć ewentualnych późniejszych zarzutów o wprowadzenie franczyzobiorcy w błąd. Jeśli inwestor tworzy biznesplan samodzielnie, powinien i tak spojrzeć na swój projekt oczami franczyzodawcy.

TOP